[80] 11072011

posted on 12 Jul 2011 01:24 by sirain
 
 
 
 
 
พยายามเตือนตัวเองว่า
 
 
 
เว้นระยะห่างไว้...ดีกว่านะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลัวว่าถ้าใกล้เหมือนเดิม
 
อะไรๆจะแย่กว่าเดิม...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นี่ๆ...กอดได้ไหม...?